Dirbtinis intelektas vandentvarkoje.

 Didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė „Vilniaus vandenys“ jau gali pasidalyti savo patirtimi, kaip pritaikyti dirbtinį intelektą ir jo kuriamą analitiką kasdienėje veikloje.

Šios įmonės kelionė efektyvumo link prasidėjo nuo konkrečių tikslų. Pavyzdžiui, nutarta, kad atsakingas darbuotojas turi gauti ataskaitas ir rodiklius laiku, o visa jose pateikta informacija turi būti greitai perprantama. Veiklos rezultatai turi būti atvaizduojami teritorijos žemėlapiuose ir sujungti su realia infrastruktūra. Vadovaujantieji darbuotojai turi realiuoju laiku naudoti sutarčių duomenis veiklai planuoti ir investicijoms pritraukti. Visa tai – tik dalis didesnių ir mažesnių poreikių, kuriuos, galvodami apie pokyčius, norėjo atliepti „Vilniaus vandenys“ specialistai. Po šio etapo drauge su mumis, sistemų integratoriais „Blue solutions“, „Vilniaus vandenys“ sukūrė ir įdiegė verslo informacijos analitikos sprendimą „BLUEs Utility Sight“, kuris atitinka visus įmonės keltus tikslus ir bus plečiamas ateityje. Tokios skaitmenizacijos rezultatai kalba patys už save: sutaupoma 80 proc. sąnaudų, anksčiau naudotų informacijai parengti, sprendimų priėmimas paspartėjo dešimt kartų, investicijos atsipirkimo laikotarpis (ROI ) – tik vieneri metai, o vartotojų aptarnavimo laikas sutrumpėjo net penkis kartus. Kokias išvadas galime daryti iš šios istorijos? Perfrazuosime populiarų posakį: tas, kas efektyviai valdo informaciją, efektyviai valdo viską. Tad kodėl gi detaliai informacijai rinkti ir apdoroti nepasinaudojus efektyviomis ir nebūtinai brangiomis technologijomis, žinomo gamintojo sukurtomis sistemomis, kurios gali padėti tvirtą pagrindą esminiams pokyčiams, kurių vis labiau reikia ir verslui, ir visuomenei?

Kokias problemas sprendžia „BLUEs Utility Sight“?

Vandens ir nuotekų nuostolių analizė

Atliekant vandens ir nuotekų nuostolių analizę, galima stebėti patiekto vandens / perpumpuotų nuotekų rodiklius, palyginti su vartotojų deklaruotais vandens / nuotekų kiekiais ir apskaičiuoti nuostolius už įmonę arba atskiras zonas. Šioje analizėje apskaitos duomenys yra sujungiami su geografinių informacinių sistemų (GIS) žemėlapiais. Vandens ir nuotekų nuostolių analitika pateikia tokius duomenis:

 • pateikto ir deklaruoto vandens nuostoliams palyginti pagal vandenvietes;
 • pateikto ir deklaruoto vandens nuostoliams pasiskirstyti pagal baseinus ir objektų tipus;
 • nuotekų infiltracijai palyginti pagal nuotekų baseinus;
 • nuotekų infiltracijai pasiskirstyti pagal nuotekų baseinus ir objektų tipus;
 • nuostolių rodikliams stebėti laiko skalėje.

Taršos analizė

Duomenų apie stebimą taršą nuolatinė kontrolė užtikrina galimybę mažinti taršą ir teisingai apskaičiuoti bei surinkti taršos mokesčius. Savitosios taršos analizės aplikacija leidžia stebėti:

 • surinktą savitąją taršą eurais ir kubiniais metrais;
 • savitosios taršos pasiskirstymą pagal vežėjus ir stacionarius teršėjus;
 • savitosios taršos pasiskirstymą pagal naujus ir ankstesnius teršėjus;
 • surinktų taršų pasiskirstymą pagal objektus;
 • analizuoti duomenis pagal taršos medžiagas.

Nedeklaravusių klientų analizė

Nedeklaravę klientai yra lygu įmonės negautoms pajamoms. Informacijos apie juos valdymas yra itin svarbus veiklos poreikis. Nedeklaravusių klientų analizės metu nagrinėjami klientų duomenys, kai mokėjimas už paslaugas priskaičiuotas pagal vidurkį. Čia galima stebėti:

 • nedeklaravusių klientų lygį ir jų kitimą laikui einant;
 • nedeklaravusių klientų surinktus vandens kiekius;
 • nedeklaravusių klientų pasiskirstymą pagal objektus.

Kliento portretas

Kliento portreto aplikacija skirta operatyviai klientų informacijos paieškai ir analizei. Tai puiki priemonė, padedanti klientus aptarnaujantiems operatoriams greitai, tiksliai ir profesionaliai spręsti problemas. Pasirinkus klientą vienoje vietoje koncentruotai pateikiama visa su juo susijusi informacija:

 • kontaktinė informacija;
 • sutartys;
 • skaitikliai ir jų rodmenys;
 • skaitiklių metrologinės patikros (atliktos, planuojamos);
 • turimi objektai;
 • išrašytos sąskaitos;
 • atsiskaitymai;
 • sankcijos.

Sutarčių analitika

Gausybės sutarčių, kurių terminai skirtingi, valdymas ir galiojimo užtikrinimas, nesant tam skirtų sistemų, tampa daug kruopštaus darbo reikalaujančiu procesu, kuris vykdomas diena iš dienos ir gali būti klaidų šaltinis. Sutarčių analizė sudaro sąlygas greitai pateikti sutarčių informaciją, vykdyti sutartis ir stebėti, kaip jos vykdomos. Sutarčių analitikos aplikacija padeda:

 • bet kada greitai ir paprastai rasti reikalingą / dominančią sutartį ir informaciją joje;
 • stebėti sutarčių ir turimų klientų skaičių;
 • sekti klientų skaičių pagal pasirašomas paslaugas, teritorijas;
 • matyti klientų skaičiaus / sutarčių kitimą laike;
 • matyti naujai pasirašytas sutartis ir naujus klientus;
 • valdyti besibaigiančias sutartis ir planuoti darbus dėl jų atnaujinimo / perrašymo.

Skaitiklių analitika

Skaitiklių pakeitimas laiku, remontas, patikros visų pirma leidžia mažinti „įšaldytas lėšas“, optimaliai planuoti prietaisų tiekimą ir užtikrinti jų teisingą veikimą. Skaitiklių analizės aplikacija padeda stebėti esamus skaitiklius, sekti jų įrengimo, priežiūros, tikrinimo istoriją, kontroliuoti patikras.

Aplikacijoje matomas skaitiklių registras ar aktuali skaitiklių informacija:

 • skaitiklių registras ir detali skaitiklių informacija;
 • atliktos / planuojamos metrologinės skaitiklių patikros;
 • atlikti ir numatomi skaitiklių priežiūros / keitimo darbai;
 • pateikimas / nepateikimas patikrai ir priežastys;
 • nurašyti skaitiklių rodmenys.

Aplikacija padeda sekti atliktus darbus pagal padalinius, darbuotojus, subrangovus, planuoti skaitiklių keitimo bei metrologinių patikrų darbus, atsižvelgiant į teritorijas, kuriose skaitikliai yra.

Klientų skolų analizė

Klientų skolų analizė ir teisingų sprendimų priėmimas skatina pinigų srauto kokybės augimą, mokėjimų grafiko sutrikimo rizikos mažėjimą. Klientų skolų analizė skirta įmonės skolų portfeliui ir klientų įsiskolinimui stebėti.

Naudojant klientų skolų analizės aplikaciją galima sekti:

 • įmonės klientų skolų lygį, tendencijas;
 • kiekvieno kliento einamosios skolos rodiklius bei detalią skolų istorijos informaciją;
 • pradelstų skolų įsisenėjimo pagal skirtingus pradelsimo intervalus rodiklius.

Vandens ir nuotekų energinio efektyvumo analizė

Vandens ir nuotekų energinio efektyvumo analizė skirta sekti, kiek elektros energijos suvartojama vandens /nuotekų objektuose, ir apskaičiuoti energinį efektyvumą pagal šiame objekte tiekiamo vandens /perpumpuojamų nuotekų kiekius.

Naudojantis ESO duomenimis, nagrinėjama:

 • vandens ir nuotekų objektų lyginamosios normos dinamika;
 • vandens ir nuotekų objektų energinis efektyvumas;
 • energinis efektyvumas / lyginamosios normos dinamika laike.

Pardavimų analizė

Pardavimų analizės sistema apdoroja išrašytų sąskaitų faktūrų duomenis, apskaičiuoja suteiktų paslaugų kiekius, kainas, sumas, lygina su praėjusiais laikotarpiais ir rodiklių tendencijas.

Pardavimų analizė leidžia stebėti:

 • pardavimų apyvartos ir susijusius rodiklius;
 • apyvartos dinamiką;
 • apyvartos pasiskirstymą;
 • apyvartos palyginimą;
 • apyvartą pagal klientus ir klientų segmentus.

Tai tik svarbiausios sistemos savybės, kurios didesne nauda atsiskleidžia sistemą naudojant kasdien ir daugelyje darbo vietų pagal veiklos sritis.

Kreipkitės į „Blue solutions“, mielai suteiksime detalesnę informaciją apie dar neatskleistas savybes ir pademonstruosime veikiančią sistemą.

Publikuota Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos 2019 m. informaciniame leidinyje "Vandentvarka" (Nr. 55)