UAB Blue Solutions (toliau – Blue Solutions, Mes) nuosekliai laikosi galiojančių ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų, nustatančių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles. Užtikrindami kiekvieno asmens teises ir privatumo apsaugą, kuriame pasitikėjimu grįstus profesinius ir verslo santykius.

Šioje Privatumo politikoje sužinosite, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip juos tvarkome, kiek laiko saugojame, taip pat kokias Jūs turite teises valdyti savo pateikiamus duomenis.

Blue Solutions yra asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Jei naudojatės šia svetaine arba pateikiate Mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka.

1. Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Mes renkame ir tvarkome?

Mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tik nurodytais tikslais:

 • Vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Mums savo iniciatyva, siųsdami el. laišką, skambindami telefonu ar užpildydami šioje svetainėje esančią formą „Susisiekime“.
 • Šiuos asmens duomenis naudojame pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu – atsakome į Jūsų užklausas dėl produktų ir sprendimų, teikiamų paslaugų; sprendžiame iškilusius klausimus, vertiname Jūsų atsiliepimus.
 • Asmens duomenys, kuriuos pateikia kandidatas įdarbinimo tikslais, t.y. CV ir motyvaciniame laiške esantys duomenys, pildant svetainėje esančią formą dėl darbo pateikiami duomenys.
 • Siųsdami CV ir motyvacinį laišką, pildydami formą dėl darbo, Jūs išreiškiate savo sutikimą dalyvauti esamame ir būsimame įdarbinimo procese.
 • Duomenys apie tai, kaip naudojatės Mūsų svetaine. Šiems duomenims rinkti naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų pagalba gauti duomenys leidžia mums pasiūlyti geresnes ir Jums labiau pritaikytas paslaugas. Tai statistinė informacija, neapimanti jokių duomenų, leidžiančių identifikuoti konkrečius asmenis. Plačiau apie slapukus skaitykite Slapukų naudojimo taisyklėse.

Mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją, sveikatą, taip pat informacijos apie teistumą.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad jeigu Jūs pateikiate Mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte gauti šių asmenų sutikimą ir supažindinti juos su šia Politika.

Bendrovė renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

2. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis neviršydami tikslų, dėl kurių jie buvo renkami, ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Užtikriname, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių pagalba patikimai saugome Jūsų duomenis nuo duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Jūsų duomenis tvarkome taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas ir duomenų vientisumas. Įsipareigojame neteikti asmens duomenų tretiesiems asmenims ir neviešinti jų, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

Imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami.

Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ar tvarkomi ilgiau nei tai būtina Politikos 1 skyriuje nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti.

3. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai.

Kandidatų įdarbinimo tikslais pateikti asmens duomenys saugomi ir tvarkomi iki atrankos pabaigos, kai kandidatuojama į aktyviai ieškomą poziciją, arba 2 (dvejus) metus, kai kandidatuojama į neaktyviai ieškomą poziciją.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

4. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Mes galime teikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia Mums paslaugas. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės yra įgyvendintos tokiu būdu, kad būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga. Duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums paslaugas, yra įsipareigoję garantuoti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkys taip pat atidžiai ir kruopščiai kaip ir Mes, be to, jie yra teisiškai atsakingi Jums ir Mums už tokių garantijų nevykdymą.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti kitiems tretiesiems asmenims, tačiau tik su Jūsų sutikimu.

5. Kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

Jūs turite šias, žemiau nurodytas, duomenų subjekto teises, kurias Mes įgyvendinsime gavę iš Jūsų prašymą el. paštu info@blue-s.lt arba adresu Jonavos g. 7, Kaunas:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Mes tvarkome.
 • Prašyti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs ar neišsamūs.
 • Nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • Prašyti ištrinti asmens duomenis, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas.
 • Prašyti perkelti duomenis. Jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su Jūsų sutikimu, galite prašyti, kad pateiktume Jums tokius asmens duomenis struktūrizuota, įprastai naudojama bei elektronine forma. Be to, galite taip pat prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam valdytojui. Atkreipiame dėmesį, kad tai gali būti padaryta tik tuo atveju, jei egzistuoja tokios techninės galimybės.
 • Bet kada atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
 • Reikalauti, kad Mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Pasikeitus tvarkomiems asmens duomenims galite, bet neprivalote, apie tai Mus informuoti.

Mes galime nesudaryti sąlygų Jums įgyvendinti savo teisių įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Gavę Jūsų kreipimąsi, Mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą, su prašymu susijusią, informaciją. Įsipareigojame atsakyti į Jūsų kreipimąsi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad mes pažeidėme Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, tačiau prašome iš pradžių susisiekti su Mumis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

6. Išorinės svetainės

Mūsų svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir Mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

7. Kaip bus keičiama Privatumo politika?

Esant poreikiui, galime atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama Mūsų svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.

8. Kaip su Mumis susisiekti?

Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politikoje aptariamais klausimais pateiksime el. paštu info@blue-s.lt arba paštu UAB Blue Solutions, Jonavos g. 7, Kaunas.